Odszkodowania ze wszelkich szkód osobowych- jak je uzyskać?

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe jest procesem wymagającym  odpowiednich działań prawnych. 

Po pierwsze trzeba ustalić podmiot odpowiedzialny za wypadek i określić wysokość należnego odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Następnie należy przygotować roszczenie, zgłosić szkodę. Jeśli postępowanie likwidacyjne nie zakończy się pomyślnie, należy przygotować pozew i skierować go do sądu. To zadanie dla prawnika, który również będzie reprezentował poszkodowanego na etapie sądowym.

 Osoby, które doznały szkód w wypadkach, powinny skorzystać z pomocy prawnej, aby uzyskać należne im odszkodowanie. Jak starać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie z OC sprawcy?

Skontaktuj się z nami by otrzymać wsparcie

 


Czym jest szkoda osobowa?

Szkoda w postaci utraty zdrowia, rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała, a także utraconych korzyści, może dotyczyć zarówno dobra materialnego, bezpośrednio wpływającego na majątek człowieka, jak również sfery psychicznej poszkodowanego: cierpienie i ból.

Osobie poszkodowanej, która na skutek wypadku czy innego zdarzenia na drodze doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może przysługiwać wiele świadczeń, których celem jest naprawienie zaistniałej szkody. Rekompensata może obejmować:

 

- Zwrot kosztów leczenia,

- zwrot utraconych korzyści, jakie stałyby się udziałem poszkodowanej, osoby, gdyby nie wypadek,

- rentę na zwiększone potrzeby,

- jednorazowe odszkodowanie,

- rentę uzupełniającą,

- zadośćuczynienie z OC sprawcy.

  


Zwrot kosztów powstałych w związku z wypadkiem obejmuje m.in. opłaty za:

- Leczenie,

- leki,

- materiały opatrunkowe i środki pomocnicze,

- rehabilitację,

- specjalne żywienie,

- transport osoby poszkodowanej i członków rodziny sprawujących opiekę w związku z prowadzonym leczeniem i opieką,

- opiekę, nawet jeśli sprawowana jest ona przez osobę bliską,

- zakup specjalistycznego sprzętu, który pozwala ograniczyć skutki niepełnosprawności,

- adaptację pomieszczeń mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub innych ograniczeń.

 

 


 

Odszkodowanie, a zadośćuczynienie

Odszkodowanie jest świadczeniem o charakterze majątkowym, w praktyce oznacza to, że poszkodowany ma prawo ubiegać się u sprawcy np. o zwrot kosztów leczenia, czy zakup specjalistycznego sprzętu.

Zadośćuczynienie dotyczy wyrównania szkód niemajątkowych, które mają stanowić kompensację za cierpienie psychiczne, w tym cierpienie i ból. Określenie wysokości takiego zadośćuczynienia jest niełatwym zadaniem – trudno jest przeliczyć ludzkie cierpienie na pieniądze.

 

 

Zadośćuczynienie i odszkodowanie z OC sprawcy- jak uzyskać?

Starania należy zacząć od zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Jak to zrobić? Najlepiej na piśmie, dzięki temu zyskamy materiał dowodowy. Mamy na to naprawdę dużo czasu, szkody w Polsce przedawniają się dopiero po 3 latach od dnia zdarzenia. Jednak w niektórych przypadkach okres przedawnienia będzie wynosił nawet 20 lat. Skonsultuj z adwokatem, czy roszczenie jest przedawnione, czy też nie. Szkoda powinna być dokładnie opisana.

Obowiązkowe będą informacje na temat poniesionych obrażeń. Opis ten musi być bardzo szczegółowy, zawierający konkretny rodzaj urazu np. zwichnięcie, stłuczenie albo złamanie oraz precyzyjne odniesienie się do części ciała. Należy wymienić poszczególne kategorie roszczeń i określić, o jakie kwoty wnosimy do ubezpieczyciela. Jak napisać wniosek o zadośćuczynienie? 

- Imię i nazwisko poszkodowanego,

- adres zamieszkania,

- nazwa zakładu ubezpieczeń

- adres siedziby towarzystwa ubezpieczeń

- dane sprawcy wypadku

- numer polisy OC sprawcy

- wnioskowana suma zadośćuczynienia

- uzasadnienie wniosku.

 


Podsumowanie

Jak widzisz dochodzenie roszczeń za szkody osobowe to proces, który wymaga przygotowania oraz odpowiednich działań prawnych.  

Jeżeli doznałeś szkody w wypadku skorzystaj z pomocy prawnej, aby uzyskać należne odszkodowanie. Pamiętaj, że zaproponowane przez ubezpieczyciela odszkodowanie, czy zadośćuczynienie może stanowić przedmiot reklamacji, jeśli uznasz, że jest ono za niskie względem poniesionych przez Ciebie szkód. Po więcej informacji na temat odszkodowań zapraszamy na naszego bloga.

Skontaktuj się z nami by otrzymać wsparcie