Odszkodowanie ze szkód majątkowych

Odszkodowanie ze szkód majątkowych to jedne z podstawowych świadczeń wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Czym jest szkoda majątkowa? Jakie są jej rodzaje? I jak ubiegać się o odszkodowanie z tytułu szkód majątkowych?

 

  • Pojęcie szkody majątkowej
  • Rodzaje szkody majątkowej
  • Odszkodowania ze szkód majątkowych 

Skontaktuj się z nami by otrzymać wsparcie

 

 

Pojęcie szkody majątkowej

Podczas ubiegania się o odszkodowanie podstawowym wyróżnikiem, jaki stosowany jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jest rodzaj odniesionej szkody. Rozgranicza się zazwyczaj odszkodowanie ze szkód osobowych oraz odszkodowanie ze szkód majątkowych. Najprościej rzecz ujmując, odszkodowania ze szkód majątkowych obejmują zwrot kosztów za uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew woli. Szkoda majątkowa w przeciwieństwie do osobowej dotyczy więc straty w obrębie nieruchomości, ruchomości czy interesów.Rodzaje szkody majątkowej

Szkody majątkowe najczęściej występują w wyniku zdarzeń losowych. Ich wystąpienie może być skutkiem działania sprawcy lub przyczynami niezależnymi jak np. warunki atmosferyczne. W polskim systemie funkcjonują dwa podstawowe pojęcia szkody majątkowej: strata oraz utracone korzyści. Z uwagi na ten podział możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej na dwa sposoby.

 

Strata

O stracie mowa kiedy majątek poszkodowanego został pomniejszony na skutek zdarzenia, z którym wiąże się czyjaś odpowiedzialność. Przykładem straty będzie więc szkoda w wyniku zniszczenia samochodu na skutek wypadku z winy sprawcy.

 

Utracone korzyści

Do odszkodowania majątkowego z tytułu utraconych korzyści wlicza się przewidywanie, że majątek poszkodowanego na skutek szkody nie może wzrosnąć. W takim wypadku poszkodowany nie może użytkować sprzętu, a jego majątek nie wzrasta przez brak zarobku. Poszkodowanemu przysługuje więc odszkodowanie nie tylko ze względu na stratę, ale również utracone korzyści.  Obrazować to może następujący przykład. Jeśli zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegnie sprzęt fotograficzny użytkowany przez fotografa, nie może on wykonywać swojego zawodu. Przysługuje mu więc prawo do ubiegania się zwrotu kosztów nie tylko za naprawę lub kupno nowego sprzętu, ale także za utracone korzyści. W tym wypadku przychód, jaki mógł osiągnąć, gdyby nie utrata możliwości użytkowaniu sprzętu. 

 

Należy pamiętać, że udowodnienie ciężaru szkody leży w gestii poszkodowanego.

 

Odszkodowanie ze szkód majątkowych – jak się o nie ubiegać?

W przypadku gdy mienie ulegnie zniszczeniu z winy sprawcy lub w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, należy niezwłocznie udokumentować szkodę. Najprostszy sposób to wykonanie zdjęć, a następnie zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. Zawiadomienie o szkodzie zazwyczaj zawiera takie informacje jak:

  • numer polisy,
  • dane ubezpieczenia,
  • szczegółowe dane dotyczące szkody: kiedy powstała oraz kiedy została zauważona,
  • miejsce szkody,
  • opis zajścia,
  • spis przedmiotów, które uległy zniszczeniu,
  • kto odpowiada za poniesione szkody.

Ubezpieczyciel zleca najczęściej oględziny rzeczoznawcy w celu przygotowania ogólnego kosztorysu naprawy szkód. Towarzystwa niekiedy zaniżają koszty naprawy, w takim wypadku poszkodowanemu przysługuje możliwość odwołania. Jeśli Twoim zdaniem otrzymałeś zbyt niską wycenę, zgłoś się do specjalisty z zakresu odzyskiwania odszkodowań majątkowych.

Zapraszam do kontaktu

Przemysław Stanek 

 

Skontaktuj się z nami by otrzymać wsparcie